25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Projektor pro domácí kino
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje ACER H9500 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 14 stanovisky pro Projektor pro domácí kino ACER H9500, Diplotop porovnává Projektor pro domácí kino ACER H9500 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k ACER H9500.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Projektor pro domácí kino - ACER
Nejlepší Projektor pro domácí kino - ACER produkty
Seznam značek a výrobců
3M
ACER
AIPTEK
BENQ
CASIO
EPSON
HITACHI
INFOCUS
MITSUBISHI
OPTOMA
PANASONIC
SANYO
SONY
Najít ty nejlepší produkty
Televize
Projektor pro domácí kino
DVD přehrávač
Blu-ray přehrávač
Přenosný DVD přehrávač
DVD rekordér
DVB-T
Dálkové ovládání
Zesilovač pro domácí kino
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne ACER H9500

Uživatelé hodnotí ACER H9500 špatně pro jeho uživatelskou přívětivost.Jsou velmi křehké., Ale ne všichni sdílí stejný názor. Můžete se podívat na forum ACER H9500 a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Podle jeho uživatelů není účinný., Ale oni jsou velmi rozdílní v tomto bodě. Většinou zjistí, že je to velmi drahé Můžete si stáhnout uživatelskou příručku ACER H9500, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Znaky, které pou¾ívají akcenty nebo jiné znaèky, a znaky nìkterých jazykù, vy¾adují více místa, a tím sni¾ují poèet znakù, které je mo¾né poslat v jedné zprávì. Zvolte Menu > Zprávy > Psát zprávu. Napi¹te zprávu. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte Volby > Odeslat, zadejte telefonní èíslo pøíjemce a zvolte OK. 17 Poznámka: Vá¹ pøístroj mù¾e indikovat, ¾e byla va¹e zpráva odeslána na èíslo støediska zpráv naprogramované v pøístroji. Pøístroj nemusí indikovat, zda byla zpráva doruèena do po¾adovaného cíle. Podrobnìj¹í informace o slu¾bách zpráv získáte u svého provozovatele slu¾eb. Chcete-li odstranit v¹echny pøeètené zprávy nebo v¹echny zprávy ve slo¾ce, zvolte Menu > Zprávy > Odstranit zprávy > V¹e pøeètené nebo po¾adovanou slo¾ku. Kontakty Jména a telefonní èísla mù¾ete ukládat do pamìti telefonu a do pamìti SIM karty. Do vnitøního telefonního seznamu mù¾ete ulo¾it a¾ 500 jmen. Chcete-li vyhledat kontakt, stisknìte v pohotovostním re¾imu navigaèní tlaèítko dolù a zadejte první písmena jména. Vyhledejte po¾adované jméno. Mù¾ete také zvolit Menu > Kontakty a vybrat z tìchto mo¾ností: Pøidat kontakt--ukládání jmen a telefonních èísel do telefonního seznamu 18 Kopírovat--kopírování jmen a telefonních èísel (souèasnì nebo po jednom) z vnitøního telefonního seznamu do telefonního seznamu na SIM kartì nebo naopak Rádio Pøíjem FM rádia je závislý na anténì, která je jiná ne¾ anténa vlastního bezdrátového pøístroje. Aby FM rádio správnì fungovalo, musí být k pøístroji pøipojen kompatibilní headset nebo pøíslu¹enství. Upozornìní: Poslouchejte hudbu o pøimìøené hlasitosti. Trvalé pùsobení nadmìrného hluku mù¾e po¹kodit vá¹ sluch. Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být velmi vysoká. Chcete-li poslouchat FM rádio, zvolte Menu > Rádio. U zapnutého rádia jsou k dispozici následující mo¾nosti: Vypnout, Ulo¾it stanici, Autom...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je H9500 snadné používat?

14 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud ACER H9500 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

12002200223
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.00
= 3.48

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6 a standardní rozdíl je 3.48.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je H9500 vysoce účinný?

14 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je ACER H9500 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

12012011222
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 5.71
= 3.39

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 5.71 a standardní rozdíl je 3.39.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je H9500 spolehlivý, solidní?

14 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že ACER H9500 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

12003010133
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.07
= 3.55

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.07 a standardní rozdíl je 3.55.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je H9500 dobrá hodnota za dané peníze?

14 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že ACER H9500 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

12003011123
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 5.93
= 3.47

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 5.93 a standardní rozdíl je 3.47.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.